ENERGIAAUDIT JA SELLE VAJALIKKUS

Olemasolevast elamufondist tingituna tuleb praegustel omanikel üha suuremat tähelepanu pöörata olemasolevate hoonete säilitamisele - renoveerimisele, eluea pikendamisele ja seega väärtuse tõstmisele.

Nende ettevõtmiste juures tuleks samal ajal tingimata tähelepanu pöörata ka energiaressursside säästlikumale kasutamisele. Eelkõige puudutab see soojusenergia säästlikku kasutamist, mis kulub hoonete kütmiseks ja sooja vee saamiseks, aga samuti elektrienergia ja külma ning sooja vee mõistlikku tarbimist. Eeltoodu selgitamiseks tuleks tellida energiaaudit selleks pädevalt firmalt või spetsialistilt – energiaaudiitorilt.

Energiaaudit on mõõtmistele ja kogutud andmetele tuginev analüüs, mis selgitab välja energiakasutuse sisekliima tagamisega hoones või selle eraldi kasutatavas osas, annab ülevaate hoone tehnilisest seisukorrast, energiakadudest ning võimalikest meetmetest energia kokkuhoiuks ja sisekliima parandamiseks hoones. Energiaauditi aruanne kajastab eelkõige hoone seisukorra kirjeldust, tarbitavate ressursside hinda ja kogust iseloomustavaid andmeid, nende analüüsi ja selle põhjal tehtud järeldusi.

Energiaauditi tulemusena saab hoone omanik hinnangu energia senise kasutamise kohta, millises seisundis on hoone energiavarustus ja tarbimine ning kuidas saab renoveerimise teel tulevikus energiat säästlikumalt kasutada.

Energiaauditi eesmärk on terviklik hoone uuendamine, kus on :

•Soojustatud piirded;

•Reguleeritav küttesüsteem ;

•Korrastatud õhuvahetus, soojustagastusega .

Energiaaudit on lähtedokument et taotleda pangalaenu ja ka renoveerimistoetust KredEx-ilt.

KredEx toetus on mõeldud ühistutele ja kohalikele omavalitsustele, kes soovivad rekonstrueerida oma korterelamu võimalikult terviklikult. Toetust võib kombineerida nii krediidiasutuste poolt väljastatavate laenudega kui ka kogutud omavahenditega. Toetust saab taotleda 15%, 25% ja 40% ulatuses (Ida-Virumaal vastavalt 25%, 35% ja 50%) rekonstrueerimistööde kogumaksumusest sõltuvalt korterelamu rekonstrueerimise terviklikkuse tasemest.

KredEx toetuse taotluse tingimused:

• Toetust saab taotleda enne 1993.aastat ehitatud ja kasutusse võetud korterelamule, milles on moodustatud korteriühistu või mis on tervikuna linna või valla omandis.

• Toetust saab taotleda rekonstrueerimistööde ulatuses rekonstrueerimistööde kogumaksumusest, aga ka energiaauditi maksumusest juhul, kui energiaaudit on koostatud alates 01.01.2014.

• Toetust saab taotleda 50% tehnilise konsultandi ja omanikujärelevalve teenuse maksumusest. Samuti saab 50% toetust taotleda ehitusprojekti maksumusest juhul, kui ehitusprojekt on koostatud alates 01.01.2014.

• Toetust saab taotleda ainult nendele rekonstrueerimistöödele, mis on kajastatud nõuetekohases põhiprojektis.

• Toetuse saaja peab 25-40% toetuse puhul kaasama rekonstrueerimistööde planeerimisse ja elluviimisse tehnilise konsultandi, kellega peab olema vastav leping sõlmitud hiljemalt taotluse esitamise hetkeks.

• 25 - 40% toetuse taotlemisel läbib esitatud ehitusprojekt ekspertiisi, mille korraldab ja mille eest tasub KredEx.

Täpsemalt saab teavet: "Energiasääst ja toetused" :  www.kredex.ee


MIS ON ENERGIAMÄRGIS?

Energiamärgise hoonele tellib korteriühistu juhatus omal algatusel või vähemalt ühe korteriühistu liikme nõudmisel ühe kuu jooksul nõude esitamisest arvates. Korteriühistu juhatusel on kohustus hoonele väljastatud energiamärgise koopia anda üle kõigile korteriühistu liikmetele. Korteriühistu liikmel on õigus tellida energiamärgis ka ainult tema omandis olevale korterile (Korteriühistuseadus, § 15² Energiamärgise tellimine).

Inimestel on õigus kinnisvara soetamisel teada lisanduvate kulude suurust. Energiamärgisega antakse tavatarbijale lihtsalt ja mõistetaval viisil teada, milline on keskmine aastane energiatarbimine hoone energiavajaduse rahuldamiseks. Energiamärgis annab tulevikus võimaluse oma uue kodu ostmisel võtta arvesse ka seda, kui palju tuleb edaspidi seal energia ja sooja saamiseks maksta.

Energiamärgis on dokument, mis väljastatakse projekteeritavale või olemasolevale sisekliima tagamisega hoonele ja mille eesmärgiks on anda teada, milline on selle hoone projekteeritud energiavajadus või tegelik energia-tarbimine (KEK). Energiamärgisele tuleb lisada hoone energiatarbimist vähendavate abinõude loetelu (Ehitusseaduse § 3¹ lõige 1).

 •  Energiamärgise kehtivusaeg on 10 aastat, kuid tuleb uuendada peale hoone olulist renoveerimist. 
 • Kohustus teha energiamärgis kättesaadavaks hoonetele rakendus alates 1. jaanuarist 2009. 
 • Nõuded energiamärgisele ja selle väljastamisele sätestab Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 23. aprilli 2013.a määrus nr. 30 “ Energiamärgise vorm ja väljastamise kord”. 
 • Määrus kehtestab nõuded sisekliima tagamisega hoone energiamärgise vormile ja selle väljastamise korra. 
 • Energiamärgist võib vaadelda ka kui kompaktset energiaauditit, mis võtab kokku olulisema info konkreetse hoone energiatarbe kohta. Hoone energiamärgis peaks sisaldama hoone energiatarbimise andmed, samuti andmed, mis võimaldavad hoone energiatarbimist võrrelda ja hinnata meetmeid hoone energiatõhususe parandamiseks ning andmed hoone sisekliima kohta. Mida parem on hoone energeetiline olukord, ehk mida kõrgem klass, seda suuremaks võib hinnata ka oma kinnisvara väärtust. 

Trahvid energiamärgise puudumise eest:

 • Kui KÜ liige, kinnisvara ostja või rentija soovib energiamärgist ning energiamärgist ei tellita vastavalt Ehitusseaduses nõutule, siis on vastavalt Ehitusseaduse §68 korral energiamärgise puudumise eest trahvid:

- füüsiline isik kuni 300 trahviühikut;

- juriidiline isik kuni 3200 eurot.
Termograafiline ülevaatus

Termokaamera abil mõõdetakse ära mingi hoone, seadme või eseme pind ja tehakse sellest pilt, kus erineva temperatuuriga piirkonnad on eri värvi. Nii on lihtne avastada ebaloomulikult soojad või külmad kohad, analüüsida sealseid temperatuure detailsemalt ning siis teha juba vastavad järeldused, kuidas tõhustada energia kokkuhoidu ja selle kaudu säästa olulisel määral raha. Pärast hoone renoveerimistööde lõppu on samuti lihtne mõõdistada tehtud tööd ja anda kvaliteedi kohta hinnang koheselt, mitte ajapikku, läbi ebamugava praktilise kogemuse. Termograafiline ülevaatus võib olla iseseisvaks teenuseks või energiaauditi koostisosaks.

Termograafia abil saab: 

 • Teha kiire ekspertiisi konstruktsioone avamata;
 • Ülevaate maja seinte temperatuuride ebaühtlusest;
 • Avastada kohad, kuhu on kogunenud niiskus;
 • Leida konstruktsioonis esinevad külmasillad ja soojalekked;
 • Määratleda põrandküttetorude ja -kaablite asukohad;
 • Teostada elektrikilpide ülevaatust;
 • Planeerida parandustöid ja dokumenteerida ehituskvaliteedi.

Hoone termopildid

Erinevad pildid soojaleketest. Mida heledam on pindade toon (kollane, punane) seda suurem on hoone soojuskadu ja vastupidi - mida tumedam on toon, seda jahedam on temperatuur ja ka väiksem soojuskadu.

Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net